Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Minh Hoàng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-10
hàng 1 vị trí 12
silh
71-72 lớp 5-1
hàng 1 vị trí 5
silh
72-73 lớp 6-3
hàng 2 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-3
hàng 1 vị trí 2
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailhoangdan35@yahoo.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Lê Minh Hoàng và các bạn
Hội ngộ 2012, Paso Robles, California, 13-15 tháng 7, 2012 - Hình do Nguyễn Phi HùngNguyễn Trí Tài gởi đến
reunion/taberd79/tb79_2012_01.jpg
Đứng: Huỳnh Quốc Dũng, Trần Hữu Tài, Hà Phi Hùng, Bùi Quang Phú, Nguyễn Thiện Nhơn,
Ngô Hoàng Sơn, Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Thành DanhNguyễn Trí Tài
Ngồi: Nguyễn Phi Hùng, Phan Đặng Cường, Trần Tiến Quang, Hồng Diêm Lân, Tạ Quốc Dũng,
Nguyễn Đình Diên, Lê Minh HoàngNguyễn Trọng Phát
Cập nhật: 10/06/2012