Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Hiếu Nghĩa

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 11e 6
hàng 3 vị trí 10
silh
68-69 lớp tu 7
hàng 4 vị trí 2
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 3 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-9
hàng 3 vị trí 10
silh
72-73 lớp 6-11
hàng 1 vị trí 5
silh
73-74 lớp 7-11
hàng 4 vị trí 9
+ 74-75 9P4
+ 75-76 Cô Giang
Hiện nay
E-mailnghiale@shaw.ca
Địa chỉVancouver
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012