Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Đắc Huy

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 10
hàng 1 vị trí 10
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 3 vị trí 1
silh
70-71 lớp 7-9
hàng 1 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 1 vị trí 2
silh
73-74 lớp 10-B5
hàng 1 vị trí 10
Hiện nay
E-maildacdao2003@yahoo.com
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012