Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Bảo Quốc

Niên học: 1970-1976
silh
70-71 lớp 6-9
hàng 2 vị trí 3
silh
71-72 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 10
silh
72-73 lớp 2-2
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 1 vị trí 8
silh
73-74 lớp 9-8
hàng 2 vị trí 3
+ 74-75 lop 10B3 (?)
+ 75-76 lop 11
Hiện nay
Tên hiện nayQuoc Le
E-mailquocbaole2003@yahoo.com
Địa chỉGarden Grove,California
USA
  Vài dòng
nien khoa lop
70-71 6/7
71-72 7/7
72-73 8/9
73-74 9/8
74-75 10B3
Cập nhật: 10/06/2012