Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Anh Dũng

Niên học: 1972-1976
silh
67-68 lớp dethat 5
hàng 3 vị trí 8
silh
68-69 lớp deluc 2
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 5 vị trí 2
Hiện nay
E-mailjlehoola@yahoo.com
Công việcEngineer
Địa chỉCalifornia, USA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 30/01/2016