Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Anh Dũng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-2
hàng 4 vị trí 2
silh
71-72 lớp 5-2
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-4
hàng 3 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-4
hàng 2 vị trí 1
+ 75-76 USA75
Hiện nay
E-mailyung.a.le@lmco.com
Địa chỉDallas, TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012