Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Quang Thanh

Niên học: 1965-1976
silh
68-69 lớp nhat 9
hàng 3 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-8
hàng 2 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-5
hàng 3 vị trí 5
silh
72-73 lớp 9-3
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 10-B3
hàng 3 vị trí 4
Hiện nay
E-maillamqthanh@sbcglobal.net
Địa chỉRancho Penasquitos, San Diego, California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2013