Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lâm Bá Tước

Niên học: 1964-1972
silh
64-65 lớp 11e 5
hàng 3 vị trí 4
silh
67-68 lớp 8e 6
hàng 3 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhat 7
hàng 3 vị trí 3
silh
71-72 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 2
Hiện nay
Tên hiện nayBa Tuoc Lam
E-mailtuoc@apd.com.au
Địa chỉSydney
Australia
Điện thoại61410 498547/Skype:tuóc407
  Vài dòng
Cập nhật: 25/07/2012