Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lại Thế Khang

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 5 vị trí 6
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 6 vị trí 3
Hiện nay
E-mailkhnglai@yahoo.com
Địa chỉHouston, TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012