Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Huỳnh Thanh Liêm

Niên học: 1961-1970
silh
64-65 lớp nhat A
hàng 1 vị trí 4
silh
67-68 lớp deluc 1
hàng 1 vị trí 2
silh
68-69 lớp dengu 2
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 7-10
hàng 2 vị trí 13
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 3 vị trí 5
Hiện nay
E-mailthanh.lee@sympatico.ca
Địa chỉMontreal, Quebec
Canada
  Vài dòng
30 nam o Montreal, muôn gap lai cac ban thân ngày xua hoc o Taberd
Ban Dô ngoc Dung ngày xua o Tân Dinh, Dakao, Quân 1, Saigon
Ban Nguyên ngoc Linh o Phan Thanh Gian, Quân 3, Saigon
Ban Ly anh Vinh ( Xe ôm ), o Tân Dinh, Quân 1, Saigon
Ban Trân van Thiên ( Câu 8 ), o Dakao, Rest. Phi An, Quân 1, Saigon.
Cập nhật: 25/09/2012