Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hà Tuấn Minh

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 9e 1
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 5 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 8
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 5 vị trí 2
Hiện nay
E-mailtuy7minh@gmail.com
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012