Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Hà Minh Nhường

Niên học: 19-1976
silh
64-65 lớp 11e 1
hàng 4 vị trí 2
silh
67-68 lớp 8e 8
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-5
hàng 5 vị trí 7
silh
71-72 lớp 8-4
hàng 5 vị trí 4
silh
73-74 lớp 10-B6
hàng 4 vị trí 3
Hiện nay
E-mailnhuonghaminh@neuf.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Hà Minh Nhường và các bạn
Paris, 2 tháng 4, năm 2010 -
reunion/paris_02.04.2010.jpg
Nguyễn Ngô Hùng, Lê Như Quốc Khánh, Nguyễn Minh TânHà Minh Nhường
Cập nhật: 06/05/2014