Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Dương Xuân Khương

Niên học: 1966-1975
silh
67-68 lớp 10e 6
hàng 5 vị trí 1
silh
68-69 lớp ba 4
hàng 3 vị trí 1
silh
70-71 lớp 5-3
hàng 4 vị trí 5
silh
71-72 lớp 6-5
hàng 4 vị trí 7
silh
72-73 lớp 7-6
hàng 5 vị trí 6
silh
73-74 lớp 8-8
hàng 5 vị trí 7
+ 65-66 11e 2
+ 74-75 Lop 9-8
+ 75-76 Transferred to Hong Bang HS VN
Hiện nay
E-mailkxd.ozb@gmail.com
Công việcCPA
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Ressetled in Sydney, Australia since Oct. 1979 after spending 1 year in Malaysia (Pulau Bidong island).
Cập nhật: 11/06/2014