Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đổ Phú Cường

Niên học: 1964-1974
67-68
67-68 lớp 9e 4
hàng 3 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhi 1
hàng 1 vị trí 5
70-71
70-71 lớp 6-2
hàng 2 vị trí 5
71-72
71-72 lớp 7-2
hàng 3 vị trí 6
72-73
72-73 lớp 8-3
hàng 2 vị trí 4
silh
73-74 lớp 9-2
hàng 4 vị trí 4
Hiện nay
E-mailcuongdocd@inbox.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010