Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đinh Gia Lễ

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp 8e 1
hàng 1 vị trí 7
silh
68-69 lớp nhat 6
hàng 2 vị trí 4
silh
70-71 lớp 7-1
hàng 3 vị trí 9
silh
71-72 lớp 8-1
hàng 3 vị trí 1
silh
72-73 lớp 9-1
hàng 1 vị trí 1
silh
73-74 lớp 10-B2
hàng 2 vị trí 9
Hiện nay
E-mailgia-le@freenet.de
Địa chỉGermany
fr Các bạn cùng khóa
  Vài dòng
Cập nhật: 15/10/2011