Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Đặng Phước

Niên học: 1968-1976
67-68
67-68 lớp tu C
hàng 1 vị trí 5
silh
68-69 lớp ba 2
hàng 5 vị trí 10
70-71
70-71 lớp 5-7
hàng 5 vị trí 7
71-72
71-72 lớp 6-2
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-2
hàng 5 vị trí 4
73-74
73-74 lớp 8-3
hàng 6 vị trí 9
+ 74-75 Lasan Mossard 9/1
+ 75-76 Lasan Taberd 10
Hiện nay
Tên hiện nayPaul Phước Đặng
E-mailpaul.dang@vt-group.com
Địa chỉMD
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010