Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Chung Quốc Hùng

Niên học: 1963-1972
64-65
64-65 lớp 11e 5
hàng 6 vị trí 4
67-68
67-68 lớp 8e 2
hàng 6 vị trí 6
silh
68-69 lớp nhi 6
hàng 5 vị trí 1
70-71
70-71 lớp 6-7
hàng 6 vị trí 5
71-72
71-72 lớp 7-8
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 8-9
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-mailhccc_chung@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010