Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Quang Dũng

Niên học: 19-19
silh
68-69 lớp tu 3
hàng 1 vị trí 7
silh
70-71 lớp 4-6
hàng 5 vị trí 5
silh
71-72 lớp 5-6
hàng 4 vị trí 6
silh
72-73 lớp 6-8
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-8
hàng 6 vị trí 4
Hiện nay
E-maildbui@comcast.net
Địa chỉHouston,TX
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 17/10/2011