Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Bùi Đức Tiến

Niên học: 1964-1975
67-68
67-68 lớp 9e 5
hàng 1 vị trí 2
silh
68-69 lớp nhi 2
hàng 3 vị trí 4
70-71
70-71 lớp 6-5
hàng 1 vị trí 10
71-72
71-72 lớp 7-6
hàng 3 vị trí 8
72-73
72-73 lớp 8-4
hàng 2 vị trí 3
73-74
73-74 lớp 9-4
hàng 3 vị trí 6
Hiện nay
E-mailsydneysamurai@gmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010