Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vương Duy Ninh

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 2-7
hàng 1 vị trí 6
silh
71-72 lớp 3-8
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
E-mailddung_banh@hotmail.com
Địa chỉLondon & Shanghai
England / China
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012