Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Đức Đạt

Niên học: 1969-1976
silh
70-71 lớp 3-1
hàng 5 vị trí 1
silh
71-72 lớp 4-9
hàng 5 vị trí 10
silh
72-73 lớp 5-11
hàng 3 vị trí 8
silh
73-74 lớp 6-3
hàng 1 vị trí 12
+ 74-75 học lớp 7/3
+ 75-76 học lớp 8A3
Hiện nay
E-mailvuducdatb612@gmail.com
Địa chỉ33 Nguyễn Siêu - P.7 - Tp Dalat - tỉnh Lâm Đồng
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012