Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Vũ Anh Tuấn

Niên học: 1969-1974
silh
70-71 lớp 5-7
hàng 5 vị trí 12
silh
71-72 lớp 6-1
hàng 4 vị trí 14
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 7
silh
73-74 lớp 8-2
hàng 6 vị trí 1
Hiện nay
E-mailvudoo905@gmail.com
  Vài dòng
Cập nhật: 18/07/2014