Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Võ Đinh Dũng

Niên học: 1968-1976
silh
70-71 lớp 4-7
hàng 4 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-8
hàng 4 vị trí 4
silh
72-73 lớp 6-10
hàng 4 vị trí 2
silh
73-74 lớp 7-10
hàng 3 vị trí 3
+ 66-67 11e5
Hiện nay
Tên hiện nayDung Vo
E-maildzungdinhvo@gmail.com
Địa chỉSan Jose, CA
USA
  Vài dòng
Truoc o Thanh Da
2000 o Go Vap
2009 o San Jose, CA
Mong lien lac voi ban be o trong nuoc va ngoai nuoc.
Cập nhật: 10/06/2012