Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trịnh Thế Hùng

Niên học: 1966-1975
silh
68-69 lớp nhi 7
hàng 2 vị trí 6
silh
70-71 lớp 5-10
hàng 4 vị trí 2
silh
71-72 lớp 6-2
hàng 4 vị trí 3
silh
72-73 lớp 7-2
hàng 4 vị trí 4
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 5 vị trí 8
Hiện nay
E-mailtrinh15@comcast.net
Công việcsoftware Engineer
Địa chỉMichigan
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 27/04/2013