Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Tuấn Minh

Niên học: 1971-1974
silh
70-71 lớp 2-11
hàng 1 vị trí 9
silh
71-72 lớp 3-11
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 4-3
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 5-11
hàng 1 vị trí 9
Hiện nay
E-mailtranvanminh714@yahoo.com
Địa chỉCalifornia
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012