Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Văn Thanh Hải

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 7-2
hàng 2 vị trí 6
silh
71-72 lớp 8-2
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 9-2
hàng 2 vị trí 10
silh
73-74 lớp 10-B1
hàng 3 vị trí 9
Hiện nay
E-mailvanthanhhaitran@yahoo.de
Địa chỉGermany
  Vài dòng
Trần Văn Thanh Hải và các bạn
Sàigòn, tháng 4 năm 2009 -
reunion/hop_mat_0409.jpg
Nguyễn Thái Phương, Nguyễn Trường Sơn, Phan Triệu Cung, Trần Văn Thanh Hải (từ Đức),
Lai Hữu Đức (đứng), Huỳnh Ngọc LâmNguyễn Hữu Đức
Cập nhật: 06/12/2011