Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Tuấn Thanh Phong

Niên học: 1970-1976
silh
71-72 lớp 2-3
hàng 3 vị trí 12
silh
72-73 lớp 3-1
hàng 4 vị trí 5
silh
73-74 lớp 4-10
hàng 2 vị trí 8
Hiện nay
Tên hiện nayPhong Paul Tran
E-mailphongpaultran@yahoo.com
  Vài dòng
Rất mong liên lạc với các bạn cùng lớp
Cập nhật: 23/10/2010