Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Ngọc Tuấn

Niên học: 1972-1975
silh
67-68 lớp 7e 7
hàng 2 vị trí 10
silh
68-69 lớp dethat 6
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 7-3
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 8-3
hàng 6 vị trí 2
+ 74-75 Chin 3
Hiện nay
E-mailtran92708@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
  Các chi tiết khác
Người viết Trần Ngọc Tuấn (tran92708@yahoo.com)
Fountain Valley, CA. USA
21/07/2010
Trần Ngọc Tuấn và các bạn
Orange County, tháng 7 năm 2010 - Hình do Trần Ngọc Tuấn gởi đến.
reunion/taberd78/oc_july2010_2.jpg
Đứng: Hoàng Khiêm, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Ngọc Tuấn, Lê Hữu Trí.
Ngồi: Lê Mộng Chương, ..., Trịnh Minh Thế.
Cập nhật: 31/12/2010