Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Ngọc Linh

Niên học: 1962-1975
67-68
67-68 lớp nhi A
hàng 2 vị trí 4
silh
68-69 lớp nhat 11
hàng 3 vị trí 4
70-71
70-71 lớp 6-2
hàng 4 vị trí 6
silh
71-72 lớp 7-2
hàng 4 vị trí 10
silh
72-73 lớp 8-1
hàng 2 vị trí 4
Hiện nay
E-maillinhtran335@sbcglobal.net
Địa chỉNorthern California
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 14/05/2013