Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Trần Lâm Khoa

Niên học: 1968-1975
silh
70-71 lớp 3-9
hàng 1 vị trí 5
silh
71-72 lớp 4-3
hàng 1 vị trí 8
silh
72-73 lớp 5-4
hàng 2 vị trí 2
silh
73-74 lớp 6-7
hàng 5 vị trí 8
Hiện nay
E-mailkhoathuy@hotmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 05/02/2012