Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Tăng Hữu Chí

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 2-10
hàng 3 vị trí 5
silh
71-72 lớp 3-12
hàng 1 vị trí 12
silh
72-73 lớp 4-1
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 5-13
hàng 3 vị trí 5
Hiện nay
E-mailtangchi64@hotmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012