Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phan Văn Dân

Niên học: 1968-1974
silh
68-69 lớp nhi 6
hàng 5 vị trí 4
silh
70-71 lớp 6-5
hàng 6 vị trí 8
silh
71-72 lớp 7-6
hàng 5 vị trí 5
silh
72-73 lớp 8-5
hàng 3 vị trí 12
silh
73-74 lớp 9-4
hàng 6 vị trí 3
Hiện nay
E-maildphan128@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 13/02/2011