Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phan Quỳnh Lâm

Niên học: 1970-1975
silh
70-71 lớp 4-9
hàng 2 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-7
hàng 2 vị trí 2
silh
72-73 lớp 6-11
hàng 4 vị trí 4
silh
73-74 lớp 7-11
hàng 3 vị trí 1
+ 75-76 CAN75
Hiện nay
E-mailquynhlamphan@gmail.com
Địa chỉMontréal, Québec
Canada
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012