Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Quang Vĩnh

Niên học: 1962-1974
67-68
67-68 lớp 6e 4
hàng 1 vị trí 5
silh
68-69 lớp 5e 5
hàng 2 vị trí 1
70-71
70-71 lớp 3e 4
hàng 1 vị trí 3
silh
73-74 lớp term D
hàng 1 vị trí 1
Hiện nay
E-mailvip7346@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010