Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Phạm Minh Hiển

Niên học: 1968-1975
silh
67-68 lớp 11e 5
hàng 3 vị trí 3
silh
68-69 lớp tu 9
hàng 4 vị trí 4
silh
71-72 lớp 5-9
hàng 3 vị trí 11
silh
73-74 lớp 7-7
hàng 1 vị trí 1
+ 74-75 Tám 7
+ 75-76 Chín 7
Hiện nay
Biệt danhÔng cha
Tên hiện nayPHAM Jean Marie
E-mailjm.pham@hotmail.fr
Công việcDang di day o Dai hoc Bordeaux Phap
Địa chỉBordeaux
France
  Vài dòng
Taberd giải thể, chuyển sang học Bùi thị Xuân. 79 Đại học Bách Khoa Sài gòn. 83 qua Pháp Bordeaux
Cập nhật: 01/04/2015