Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Thành Hưng

Niên học: 1971-1975
silh
71-72 lớp 3-7
hàng 1 vị trí 10
silh
72-73 lớp 4-1
hàng 2 vị trí 1
+ 74-75 6/2
Hiện nay
E-mailthanhung63@gmail.com
Địa chỉViệt Nam
Điện thoại+84 938 266 933
  Vài dòng
Cập nhật: 09/05/2014