Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Roger

Niên học: 1959-1968
silh
64-65 lớp 8e 2
hàng 3 vị trí 8
silh
67-68 lớp 5e 4
hàng 3 vị trí 7
+ 65-66 7eme
+ 66-67 6eme4
Hiện nay
E-mailroger05@yahoo.fr
Địa chỉ72 Bis Rue Asitide Briand, 93220 Gagny

France
  Vài dòng
Cập nhật: 13/09/2013