Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Thanh Duy

Niên học: 19-19
silh
67-68 lớp tu B
hàng 4 vị trí 2
silh
68-69 lớp ba 3
hàng 4 vị trí 4
silh
70-71 lớp 5-5
hàng 2 vị trí 11
silh
71-72 lớp 6-7
hàng 2 vị trí 15
silh
72-73 lớp 7-7
hàng 2 vị trí 6
silh
73-74 lớp 8-10
hàng 1 vị trí 9
Hiện nay
Địa chỉBảo Lộc
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012