Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Ngọc Linh

Niên học: 1961-1971
silh
67-68 lớp deluc 1
hàng 1 vị trí 8
silh
68-69 lớp dengu 4
hàng 6 vị trí 3
silh
70-71 lớp 10-B3
hàng 6 vị trí 2
silh
71-72 lớp 2-12
hàng 4 vị trí 3
silh
72-73 lớp 10-B2
hàng 2 vị trí 1
silh
72-73 lớp 3-10
hàng 5 vị trí 2
silh
73-74 lớp 11-B2
hàng 3 vị trí 7
silh
73-74 lớp 4-12
hàng 4 vị trí 5
Hiện nay
E-mailFISING75@YAHOO.COM
Địa chỉMINNESOTA
USA
Điện thoại7634254046
  Vài dòng
LOP CUOI CUNG 10B3 NIEN KHOA 1979-1971
Cập nhật: 23/07/2014