Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Hữu Bảng

Niên học: 1971-1976
silh
71-72 lớp 2-5
hàng 1 vị trí 10
silh
72-73 lớp 3-1
hàng 2 vị trí 1
silh
73-74 lớp 4-9
hàng 3 vị trí 10
Hiện nay
Tên hiện nayBang Nguyen
E-mailbang703@yahoo.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Bảng định cư ở Mỹ từ 1988. Hiện cư ngụ tại Tiểu Bang Virginia vùng thủ đô Washington DC (USA).
Cập nhật: 23/10/2010