Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Duy Trân

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 5-3
hàng 3 vị trí 12
silh
72-73 lớp 6-12
hàng 2 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-12
hàng 3 vị trí 1
Hiện nay
E-mailnguyen3101@gmail.com
Địa chỉAustralia
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012