Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Duy Thắng

Niên học: 1971-1975
silh
70-71 lớp 2-12
hàng 4 vị trí 8
silh
71-72 lớp 3-7
hàng 4 vị trí 2
silh
72-73 lớp 4-11
hàng 3 vị trí 6
silh
73-74 lớp 5-5
hàng 6 vị trí 10
Hiện nay
Biệt danhDuy Thang
Tên hiện nayNguyễn Duy Thắng
E-mailduythangnguyen@hotmail.com
Địa chỉSchoenaustr.89
CH-4058 Basel
Switzerland
  Vài dòng
Cập nhật: 09/05/2013