Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Dũng

Niên học: 1968-1975
silh
70-71 lớp 8-1
hàng 4 vị trí 2
silh
71-72 lớp 9-2
hàng 3 vị trí 8
silh
73-74 lớp 11-B1
hàng 3 vị trí 7
Hiện nay
E-maildzung.nguyen@oracle.com
Địa chỉDallas Texas
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012