Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đình Thông

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 3-6
hàng 2 vị trí 2
silh
71-72 lớp 4-9
hàng 5 vị trí 1
silh
72-73 lớp 5-2
hàng 3 vị trí 7
silh
72-73 lớp 6-9
hàng 4 vị trí 1
silh
73-74 lớp 7-9
hàng 4 vị trí 2
Hiện nay
Địa chỉSài Gòn
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 28/04/2012