Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Nguyễn Đình Thi

Niên học: 1969-1976
70-71
70-71 lớp 3-4
hàng 3 vị trí 4
71-72
71-72 lớp 4-3
hàng 4 vị trí 5
72-73
72-73 lớp 5-2
hàng 1 vị trí 11
73-74
73-74 lớp 6-5
hàng 4 vị trí 8
+ 74-75 lop 7/4
+ 75-76 lop 8p1
Hiện nay
Tên hiện nayNguyen Kim Thuan
E-mailthandth99@yahoo.com
Địa chỉ2609 Avenel Avenue
Roanoke VA 24015
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 23/10/2010