Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lư Long Tuyền

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 5 vị trí 3
silh
72-73 lớp 6-1
hàng 5 vị trí 3
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 6 vị trí 10
Hiện nay
E-mailysalu8@gmail.com
Địa chỉOrange County, CA
USA
  Vài dòng
Cập nhật: 10/06/2012