Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Trung Tín

Niên học: 19-19
silh
71-72 lớp 2-12
hàng 1 vị trí 2
silh
72-73 lớp 3-11
hàng 3 vị trí 4
silh
73-74 lớp 4-13
hàng 2 vị trí 1
Hiện nay
E-mailletrungtin63@gmail.com
Địa chỉUSA
  Vài dòng
Cập nhật: 24/12/2015