Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Tiến Dũng

Niên học: 19-19
silh
70-71 lớp 4-12
hàng 3 vị trí 10
silh
71-72 lớp 5-12
hàng 1 vị trí 11
silh
72-73 lớp 6-6
hàng 1 vị trí 7
silh
73-74 lớp 7-1
hàng 2 vị trí 7
Hiện nay
E-maildzungle1962@yahoo.com.sg
Địa chỉSaigon
Việt Nam
  Vài dòng
Cập nhật: 13/12/2014