Kỷ yếu Kỷ yếu   Update details Cập nhật   Add notes Thêm chi tiết   Help Hướng dẫn

Taberd.org

Thầy Lê Minh Ngữ

Niên học: 19..-1976
yearbooks/68-69/staffs/de_that/68_le-minh-ngu.jpg
68-69
yearbooks/68-69/staffs/de_nhat/68_le-minh-ngu.jpg
68-69
silh
70-71
yearbooks/71-72/staffs/3/72-le_minh_ngu.jpg
71-72
yearbooks/72-73/staff/3/73-le_minh_ngu.jpg
72-73
yearbooks/73-74/staff/3/tn_74-42-le_minh_ngu.jpg
73-74
Hiện nay
E-mailleminhngu155@vnn.vn
Địa chỉViệt Nam
  Vài dòng
Thầy Lê Minh Ngữ và các bạn
Sàigòn, 19 tháng 9 năm 2010 - Tứ Đại Nhân về VN
reunion/sg_19092010_03.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, ..., Nguyễn Văn Em, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Trịnh Lương,
Thầy Võ Văn Mậu, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Ngô Hùng
reunion/sg_19092010_05.jpg
Thầy Lê Minh Ngữ, Phạm Đình Nguyên, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Văn Em
reunion/sg_19092010_12.jpg
Nguyễn Trịnh Lương, Thầy Lê Minh Ngữ, Huỳnh Ngọc Lâm
reunion/sg_19092010_15.jpg
Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính, Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến,
Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại,
Hoàng Vĩnh Chúc, Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn, Cô Nguyễn Thị Kim Thạch, La Thu Chinh,
Nguyễn Kiến Phong, Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Ngô Hùng, Nguyễn Quốc Huy, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_18.jpg
Lê Như Quốc Khánh, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Hữu Tường, Lê Đình Dũng, Huỳnh Ngọc Lâm, Vũ Văn Chính,
Nguyễn Hữu Đức, Lâm Quốc Tiến, Nguyễn Văn Em, Thầy Lê Minh Ngữ, Nguyễn Trịnh Lương,
Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Hoàng Vĩnh Chúc,Thầy Võ Văn Mậu, Nguyễn Anh Tuấn , Nguyễn Kim Giao,
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Kiến Phong,Nguyễn Ngô Hùng, La Thu Chinh, Lý Minh Sơn
reunion/sg_19092010_26.jpg
Nguyễn Thị Kim Thạch, Nguyễn Hoàng Dũng, Thầy Lê Minh Ngữ, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Em

Họp mặt Tất Niên 2012 với các Thầy Cô -
tat_nien_2012/tat_nien_2012_01.jpg
Hàng trước: Cô Trần Thị Thanh, Cô Lê Thị Như, Thầy Võ Văn Mậu, Thầy Nguyễn Ngọc Xương, Frère Tùng (Mai Thôn),
Thầy Hoàng Trọng Hùng, Frère Arthur Nguyễn Phúc Đại, Thầy Vương Quang Trí
Hàng sau: Cô Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Thầy Lê Minh Ngữ, Thầy Đan Khắc Doãn, Thầy Nguyễn Kim Tiếng,
Thầy Trần Văn Hồng, Thầy Thành
Cập nhật: 16/10/2010