Update details Cập nhật  |  Add notes Thêm chi tiết  |  Help Hướng dẫn

Taberd.org

Lê Duy Tâm

Niên học: 1974-1975
silh
70-71 lớp 5-8
hàng 1 vị trí 3
silh
71-72 lớp 6-4
hàng 1 vị trí 7
silh
72-73 lớp 7-5
hàng 1 vị trí 2
silh
73-74 lớp 8-7
hàng 1 vị trí 2
Hiện nay
Biệt danhtamle
E-mailtam.le.duy@snef.fr
Địa chỉFrance
  Vài dòng
Cập nhật: 03/01/2012